village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
23.10.2023
OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE CABOV
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.10.2023
Dátum zvesenia 22.11.2023
Názov OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE CABOV
Popis Obec Cabov v súlade s § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o z n a m u j e v e r e j n o s t i začatie obstarávania Územného plánu obce Cabov
6.9.2023
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Správa o hodnotení strategického dokumentu
Popis Správa o hodnotení strategického dokumentu "Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja" https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-zmenu-klimy-presovskeho-samospravneho-kraja
6.9.2023
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Správa o hodnotení strategického dokumentu
Popis Správa o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030" https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-presovskeho-samosprav
25.8.2023
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.8.2023
Dátum zvesenia 9.9.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - od: Okresný súd Vranov nad Topľou, M.R.Štefánika 874,093 32 Vranov nad Topľou. Zásielku je možné si vyzdvihnúť v lehote 15 dní od zverejnenia na adrese: Obecný úrad Cabov č. 126, 094 14 počas úradných hodín
12.6.2023
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2023
Dátum zvesenia 26.6.2023
Názov OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Popis OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
22.5.2023
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.5.2023
Dátum zvesenia 9.6.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Slovenská pošta Sečovská Polianka Zásielky je možné si vyzdvihnúť v lehote 18 dní od zverejnenia na adrese: Slovenská pošta, Sečovská Polianka, 094 14
28.4.2023
Začaté správne konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.4.2023
Dátum zvesenia 5.5.2023
Názov Začaté správne konania
Popis Zverejnenie správnych konaní podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002
24.4.2023
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.4.2023
Dátum zvesenia 12.5.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Slovenská pošta Sečovská Polianka
10.3.2023
Rozhodnutie "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2023
Dátum zvesenia 27.3.2023
Názov Rozhodnutie "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Popis Rozhodnutie OU-VT-OSZP-2023_001389-003 "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
10.3.2023
Verejná vyhláška ""KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2023
Dátum zvesenia 27.3.2023
Názov Verejná vyhláška ""KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Popis Verejná vyhláška - vydané vodoprávne povolenie, zmena stavby pred dokončením - predĺženie termínu ukončenia stavby:"KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
20.2.2023
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2023
Dátum zvesenia 10.3.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Slovenská pošta Sečovská Polianka
10.2.2023
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2023
Dátum zvesenia 28.2.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Slovenská pošta Sečovská Polianka
24.1.2023
Verená vyhláška "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.1.2023
Dátum zvesenia 8.2.2023
Názov Verená vyhláška "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Popis Verená vyhláška "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
17.10.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.10.2022
Dátum zvesenia 16.11.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová Odosielateľ: Okresný súd Vranov nad Topľou, M.R.Štefánika 874, 093 32 Vranov nad Topľou Zásielku je možné prevziať do 16.11.2022 na Obecnom úrade v Cabove v čase úradných hodín.
26.8.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.8.2022
Dátum zvesenia 25.9.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová Odosielateľ: Okresný súd Vranov nad Topľou, M.R.Štefánika 874, 093 32 Vranov nad Topľou Zásielku je možné prevziať do 25.09.2022 na Obecnom úrade v Cabove v čase úradných hodín.
1.8.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.8.2022
Dátum zvesenia 18.8.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Slovenská pošta Sečovská Polianka
25.7.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.7.2022
Dátum zvesenia 24.8.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Všeobecná zdravotná poisťovňa
15.7.2022
Regionálny územná systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.7.2022
Dátum zvesenia 15.8.2022
Názov Regionálny územná systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou
Popis Vážení občania, Okresný úrad Vranov nad Topľou oznamuje formou verejnej vyhlášky prerokovanie doplneného a opraveného dokumentu ochrany prírody a krajiny “Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou"
4.7.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.7.2022
Dátum zvesenia 5.8.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta ADRIANU TICHOŇOVÚ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Okresným súdom Vranov nad Topľou, si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Cabove v lehote do 05.08.2022
30.6.2022
VOĽBY 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.6.2022
Názov VOĽBY 2022
Popis Vážený občania Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h. Všetky informácie a oznámenia k voľbám nájdete v sekcii SAMOSPRÁVA - Voľby 2022