village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Materská škola

           

 

 

             Materská škola je zameraná na osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, 

morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti

v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

            Zameranie tejto materskej školy vychádza z hlavného  cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým  je dosiahnuť  

optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie

a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.